Migrantsamarbejde
Hvad er migrantsamarbejdet

Hvad er Folkekirkens Migrantsamarbejde?

Folkekirkens Migrantsamarbejde bistår med koordinering og udvikling af folkekirkens sociale arbejde blandt asylansøgere og flygtninge samt rådgiver i spørgsmål relateret til dåb og konversion

Click here for English

I de seneste år er der kommet flere asylansøgere til Danmark end det har været tilfældet hidtil, og flere end tidligere får medhold i deres asylsag, hvilket vil sige, at de får lov at blive i Danmark som flygtninge.

Dette stiller folkekirken i Danmark i en ny situation. Mange af disse asylsøgere og flygtninge er kristne men kommer med en kulturbaggrund, som er meget forskellig fra vores danske tradition. Andre kommer med en anden religiøs bagage men opsøger kirken, fordi de er blevet tiltrukket af det kristne budskab og gerne vil lære mere. Andre igen har ingen konkrete planer om at blive kristne men søger menneskeligt nærvær og kontakt med danskere gennem kirken.

Folkekirkens Asylsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som ønsker at hjælpe præster og menigheder i Danmark med at byde de mennesker velkommen, som kommer her til landet for at søge tryghed fra konflikter og forfølgelse i deres hjemlande. Mange menigheder har allerede oplevet, hvordan kontakten til mennesker fra andre dele af verden giver fornyelse og inspiration i det lokale menighedsarbejde. Nogle har måske også oplevet udfordringer, fx på grund af kulturkløfter, sprog, håndteringen af konvertitter, eller samarbejdet med andre aktører. Her kan Folkekirkens Asylsamarbejde være til hjælp.

Folkekirkens biskopper besluttede i januar 2014 at etablere et netværk af ressourcepræster, som nu står til rådighed med vejledning og støtte ude i de enkelte stifter. Disse ressourcepræster mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at udveksle erfaringer og drøfte generelle problemstillinger i det daglige arbejde med asylsøgere og konvertitter. På sekretariatet i København er der ansat flere medarbejdere til at yde administrativ og faglig bistand til dette netværk.

Derudover samler Folkekirkens Asylsamarbejde viden om og erfaringer fra det sociale arbejde med flygtninge og asylansøgere. Det kan blandt andet være tiltag som sprog- og kulturcaféer, venskabskontakter, internationale og tværkulturelle grupper og andet arbejde, der ikke direkte har med gudstjeneste eller trosliv at gøre, men som stadig er forankret i et kristent ønske om at møde den fremmede med åbenhed og næstekærlighed. Den information, som bliver samlet, gøres tilgængelig til inspiration for menigheder og ansatte i kirkerne, som ønsker at starte eller udbygge eksisterende initiativer for flygtninge og asylansøgere.

Folkekirkens Asylsamarbejde er organiseret som en flad netværksorganisation, som arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken. Samarbejde, netværk, koordinering og partnerskaber er derfor nøgleord i tilgangen til det daglige arbejde.


Kontakt

Søren Dalsgaard
Koordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde
Tlf. 30 20 82 47
Email:sd@interchurch.dk