Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Links

Organer, organisationer og hvem det ellers er godt at holde øje med for grundinformation om menneskerettigheder og religionsfrihed

Kommenteret links-samling v. cand. jur. Malene Nygaard


 DANMARK

Institut for Menneskerettigheder(IMR):

HVEM er det? IMR er en uafhængig institution i den offentlige forvaltning.

HVAD vil det? IMR vil fremme og beskytte menneskerettighederne samt fremme ligebehandling af alle. IMR vil være en helt igennem smidig og veldrevet organisation, der sætter standarder og skaber forandring.

HVORDAN gøres det? De centrale opgaver i IMRs arbejde er at skabe viden, dele viden, fremme ligebehandling, styrke menneskerettigheder i udlandet og prioritere varige forbedringer.

Instituttet har 15 overordnede emner for deres forskning. Spørgsmål vedrørende religionsfrihed falder under emnet om ligebehandling og behandles i underemnerne ”Diskrimination,” ”Hadforbrydelser,” ”Mangfoldighed” og ”Religion.”

Vigtige dokumenter:

Lov om IMR: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142116

Vedtægter for IMR: http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/vedtaegt_imr_af_19_6_2013.pdf

Strategi for IMR 2013-2016: http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/strategi_imr_final.pdf

IMRs folketingsberetning 2013: http://menneskeret.dk/udgivelser/folketingsberetning-2013

Link:

Hjemmeside: www.menneskeret.dk


FN

Generalforsamlingen (General Assembly):

HVEM er det? Generalforsamlingen er FN’s centrale organ. Hvert af de 193 medlemslande er repræsenteret i forsamlingen med op til fem repræsentanter.

HVAD vil det? Generalforsamlingen repræsenterer flertallet af verdens lande og dens beslutninger og anbefalinger kan dermed repræsentere en unik mulighed for én verdensstemme ind i politiske spørgsmål.

HVORDAN gøres det? Generalforsamlingen mødes årligt til diskussioner og beslutninger om en fælles politik. Der diskuteres indenfor seks faste emner, som hver har en komite som forbereder indholdet. Derudover diskuteres også andre aktuelle internationale emner. På denne baggrund kommer generalforsamlingen med anbefalinger og resolutioner. (Se mere om deres beføjelser art. 13 i FN-pagten)

Vigtige dokumenter:

FN-pagten kap. 4: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter4.shtml

Procedureregler: http://www.un.org/en/ga/about/ropga/index.shtml

Link:

Hjemmeside: http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml

Sikkerhedsrådet:

HVEM er det? Sikkerhedsrådet er så at sige verdens vogtere. Det består af en repræsentant fra 15 medlemslande – fem faste(Kina, Rusland, USA, Frankrig og Storbritannien) og ti ikke-faste medlemmer, som sidder to år af gangen.

HVAD vil det? De skal sikre fred og sikkerhed i verden.

HVORDAN gøres det? Sikkerhedsrådet mødes efter indkaldelse, f.eks. når et land henleder deres opmærksomhed mod en trussel mod verdensfreden. Sikkerhedsrådet undersøger situationen, omstændighederne bag og opstiller forslag til løsninger og foranstaltninger og kommer med anbefalinger til Generalforsamlingen.

Vigtige dokumenter:

FN-pagten kap. 5: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml

Procedureregler: http://www.un.org/en/sc/about/rules/

Link:

Hjemmeside http://www.un.org/en/sc/

Det økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC)

HVEM er det? ECOSOC er FNs råd, som diskuterer politikker og strategier indenfor økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål. Rådet består af repræsentanter fra 54 lande, som sidder i rådet i tre år. Danmark er med i Rådet indtil 2016 i denne omgang.

HVAD vil det? ECOSOC varetager en bred række af opgaver fra sundhed, uddannelse og kultur til økonomi og menneskerettigheder. (f.eks. FN – Pagten kap. X om ECOSOC, art. 62, 2. ”Det kan fremsætte forslag sigtende til at fremme respekt for og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder for alle.” Se link.)

HVORDAN gøres det? ECOSOC kommer med anbefalinger i konkrete spørgsmål, for politikker og strategier. De kan initiere undersøgelser og rapporter til brug for anbefalinger. De følger op på Generalforsamlingens anbefalinger, som falder under deres emner.

NGO’er kan blive tildelt konsultations rettigheder. Det betyder, at de har mulighed for at deltage i rådet, præsentere skriftlige bidrag og fremstille erklæringer og udtalelser indenfor deres respektive ekspertiser.

Vigtige dokumenter:

FN-pagten:  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter10.shtml

Procedureregler: http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/rules.pdf

En liste over NGO’er med konsultations status findes her: http://csonet.org/content/documents/e2013inf6.pdf

Link:

Hjemmeside: http://www.un.org/en/ecosoc/index.shtml

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

HVEM er det? OHCHR er FNs kontor for menneskerettigheder.

HVAD vil det? OHCHR arbejder for at promovere og beskytte menneskerettighederne og fremme individers kendskab til og brug af individuelle frihedsrettigheder.

HVORDAN gøres det? Kontoret er inddelt i fire afdelinger: The Research and Right to Development Division(RRDD), The Human Rights Treaties Division(HRTD), The Field Operations and Technical Cooperation Division(FOTCD) og The Human Rights Council and Special Procedures Division(HRCSPD).

Deres opgaver er at

  • tage fat på presserende akutte eller kroniske konflikter og krænkelser af menneskerettighederne,
  • være opmærksom på sårbare grupper,
  • have ligelig fordeling af opmærksomheden på alle rettighederne både civile, kulturelle, sociale, økonomiske, politiske og retten til udvikling
  • og måle og evaluere på effekten af indsatser på området.

Det gør de gennem bred integrering af menneskerettigheder i andre spørgsmål, partnerskaber, sætte standarder og krav på menneskerettighedsområdet, monitorering og implementering.

Vigtige dokumenter:

Rapport om OHCHRs arbejde 2013: http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2013/WEB_version/index.html

Link:

Hjemmeside: http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

FNs menneskerettighedsråd (UN Human Rights Council: HRC)

HVEM er det? HRC er et mellemstatsligt råd i FN regi. Det afløste i 2006 ”United Nations Commission on Human Rights” fra 1946. Rådet hører under Generalforsamlingen og er en del af OHCHR. Det består af repræsentanter fra 47 medlemslande.

HVAD vil det? HRCs opgave er at fremme og beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder på verdensplan – både generelt og aktuelle situationer.

HVORDAN gøres det? Rådet diskuterer menneskeretlige spørgsmål og udarbejder anbefalinger til Generalforsamlingen.

Både individuelle personer, grupper og NGO’er kan klage til rådet, som de behandler sager falder indenfor de opsatte kriterier for procedure og indhold.

Vigtige dokumenter:

Resolution om UNHRC: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/66/PDF/N0550266.pdf?OpenElement

Link:

Hjemmeside: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

Klageprocedure: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx

Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief:

HVEM er det? Mr. Heiner Bielefeldt

FNs Menneskerettighedsråd har udpeget en Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, som skal være en uafhængig ekspert på retten til tanke- og trosfrihed.

HVAD vil det? Rapportøren skal fremme og beskytte retten til tanke- og trosfrihed.

HVORDAN gøres det? Rapportøren skal identificere eksisterende og spirende hindringer for tanke- og trosfriheden. Det gør han gennem eksterne underretninger, besøg i staterne og egne undersøgelser. Han kan på denne baggrund udarbejde anbefalinger til Rådet.

Vigtige dokumenter:

Resolution om Special Rapporteur on FoRB: http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_37.pdf

Link:

Hjemmeside: http://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx

 

EU

Europa Parlamentet:

HVEM er det? Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Rådet. Det består af 751 demokratisk valgte medlemmer.

HVAD gør det?

1. Lovgivende organ: Parlamentet og Rådet vedtager lovgivning i fællesskab. De skal være enige om et lovforslag for at den kan blive vedtaget.
2. Budget og regnskab: Parlamentet og Rådet vedtager også EU’s budgetter i fællesskab. Parlamentet godkender det endelige regnskab.
3. Kontrol: Parlamentet fører demokratisk kontrol med EU's institutioner – hovedsageligt Kommissionen.
4. Derudover:

  • Parlamentet kan iværksætte undersøgelseskomiteer om dårlig forretningsførelse (maladministration)blandt andet gennem EU's ombudsmand.
  • Parlamentet udpeger EU's ombudsmand.

Link: http://www.europarl.europa.eu/portal/da

Rådet for den Europæiske Union(Rådet):

HVEM er det? Rådet – også kaldet Ministerrådet eller Rådet for den Europæiske Union er sammen med Europa Parlamentet det lovgivende organ i EU.

HVAD gør det?

1. Lovgivende organ: Sammen med Parlamentet er Rådet EU's lovgivende organ.
2. Budget: Det vedtager EU's budget sammen med Parlamentet

3. Udenrigs- og sikkerhedspolitik: Rådet fastlægger den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU på baggrund af retningslinjer fra Det Europæiske Råd.

Derudover: Når man siger, at medlemslandenes ministre mødes i Rådet, betyder det ikke, at alle ministrene mødes på én gang. Hvis emnet er miljø, stiller landene med miljøministeren, og hvis emnet er landbrug, stiller landene med landbrugsministeren og så videre. Man kan altså tale om forskellige rådsformationer, som der i alt er ti af.

Det forberedende arbejde til rådssamlingerne foretages af Coreper.

Link: http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=da


Det Europæiske Råd

HVEM er det? Det Europæiske Råd består af medlemslandenes stats- og regeringschefer. De mødes mindst fire gange om året til de såkaldte EU-topmøder. Udover regeringscheferne er der også en fast formand, der vælges for 2,5 år af gangen. Derudover deltager også kommissæren for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik (Tjenesten for Udenrigspolitiske instrumenter).

HVAD gør det? De beslutter det overordnede politiske strategier og træffer de centrale beslutninger om EU. Beslutningerne er politiske aftaler og altså ikke lovgivning, men de er næsten altid grundlag for Europa Parlamentet, Rådets og Kommissionens gennemførsel af politikkerne i praksis.

Link: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_da.htm

Europa-Kommissionen:

HVEM er det? Europa-Kommissionen - eller bare Kommissionen – har hovedsæde i Bruxelles. Den består af en politisk ledelse med 28 kommissærer med ansvar for hver sit politikområde. Kommissærerne bliver udpeget for en periode på fem år af medlemslandenes regeringer efter godkendelse af Europa-Parlamentet. Alle medlemslandene har én kommissær.

HVAD gør det?

1. Fremlæggelse af lovforslag: Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremlægge lovforslag i EU. Det er som hovedregel Rådet i samarbejde med Europa-Parlamentet, der vedtager lovene. Dog kan Kommissionen i nærmere afgrænsede tilfælde selv vedtage dem.

2. Budget: Kommissionen har det overordnede ansvar for forvaltningen af EU’s budget.

3. Kontrol: Kommissionen skal holde øje med, at medlemslandene overholder EU’s regler. I tilfælde af at et medlemsland ikke overholder reglerne, kan Kommissionen rejse sag mod det ved EU-Domstolen.

Derudover: Kommissionen indtager også en vigtig rolle i forbindelse med indgåelse af EU’s internationale handelsaftaler.

Link: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_da.htm

Kommissionens arbejde er fordelt på de enkelte kommissærer med hver deres ansvarsområde. Til hvert ansvarsområde er der tilknyttet et direktorat. Religionsfrihed er indeholdt i Generaldirektoratet for retlige anliggender og i Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter.

Generaldirektoratet for retlige anliggender(JUST):

HVEM er det?

Kommissær: Viviane Reding. Generaldirektoratet arbejder under hendes ledelse.

HVAD vil det? JUST ønsker at opbygge et retssystem for den Europæiske Union, som sikrer:

  • respekt for dine grundlæggende rettigheder på EU-plan og på nationalt plan i medlemsstaterne,
  • ligebehandling af alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering,
  • beskyttelse af dine personlige data overalt i EU,
  • adgang til retshjælp i tilfælde af juridiske problemer overalt i EU.

I forhold til menneskerettigheder og herunder religionsfrihed, skal JUST beskytte af de grundlæggende rettigheder og værdier i EU og samtidig arbejde for at fremme disse i resten af verden. De politiske mål bag EU’s eksterne forbindelser på dette område omfatter fremme af menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstaten.

HVORDAN gøres det? Direktoratets arbejder med retlige anliggender indenfor EU's grænser og EU's retssystem. Det arbejder med implementering af Kommissionens beslutninger.

Nogle af ansvarsområderne er grundlæggende rettigheder (herunder EU-chartret), diskrimination og forbindelser med tredjelande.

Samarbejde: De samarbejder blandt andet med FRA –et selvstændigt agentur under EU.

Vigtige dokumenter:

EU-Chartret: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF

Strategi for implementering af EU-chartret: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_en.pdf

Link:

Hjemmeside: http://ec.europa.eu/justice/index_da.htm#newsroom-tab

Om Viviane Reding: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter: (FPI: Service for Foreign Policy Instruments)

HVEM er det? Kommissæren: Catherine Ashton. Tjenesten arbejder under hendes ledelse.

HVAD vil det? Kontoret arbejder for fred og sikkerhed i udenrigspolitisk sammenhæng.

HVORDAN gøres det?  FPI arbejder med EU's udenrigspolitiske instrumenter. Det indebærer arbejde for fred og sikkerhed gennem udenrigspolitiske aktiviteter i tæt samarbejde med EEAS. FPI varetager det finansielle og operationelle ansvar. De arbejder i felten eller på stedet for indsatsen og arbejder for at sikre EU's interesser og værdier.

Samarbejde: Arbejdet foregår med eksterne samarbejdspartnere som blandt andre COHOM og OSCE.

Vigtige dokumenter:

Oversigt over nøgledokumenter: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/key-documents/index_en.htm

Link:

Hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/index_en.htm

Om Catherine Ashton: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Coreper:
HVEM er det?
 Coreper er dem der forbereder Rådets arbejde. Det består af to komiteer og en lang række arbejdsgrupper. Coreper består af medlemslandenes ambassadører ved EU, som faste repræsentanter i Coreper II og deres stedfortrædere i Coreper I.

HVAD vil det? Coreper udarbejder aftaler og kompromiser i spørgsmål, der skal behandles i Rådet, hvorefter de sender forslagene videre til Rådet til beslutning.

HVORDAN gøres det? Coreper I behandler de almindelige tekniske sager og Coreper II behandler de politiske sager. Før sagen behandles i Coreper-komitteerne forberedes den af en arbejdsgruppe, som har fået sagen tildelt.

Link:

Beskrivelse: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_da.htm

COHOM og FREMP er et par af arbejdsgrupperne, som er relevante i forbindelse med menneskerettigheder og religionsfrihed og beskrives særskilt nedenfor.

Human Rigths working group (COHOM):

HVEM er det? En arbejdsgruppe under Coreper. COHOM er sammensat af både eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionsmedlemmer.

HVAD vil det? Denne gruppes mandat omfatter udformningen af EU’s menneskerettighedspolitik i Unionens eksterne relationer.

HVORDAN gøres det? COHOM’s arbejdsområde er at overvåge udviklingen på menneskerettighedsområdet i hele verden og hertil udarbejde retningslinjer og vurderinger af EU’s retningslinjer og tilgang til generelle strategier samt individuelle spørgsmål.

Link:

Beskrivelse: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser  

FREMP:

HVEM er det? En arbejdsgruppe under Coreper.

HVAD vil det? Arbejdsgruppen skal sikre overholdelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

HVORDAN gøres det? Arbejdsgruppen varetager det forberedende lovgivningsarbejde i Rådet. FREMP behandler derudover spørgsmålet om EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

Link:

Beskrivelse: http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-EU/Arbejdsgrupper/Beskrivelser

European Union Agency for Fundamental Rights(FRA).

HVEM er det? FRA blev etableret i 2007 for at være et rådgivende organ for medlemslande m.fl. i forhold til grundlæggende rettigheder.

HVAD vil det? FRAs opgave er at beskytte og fremme de grundlæggende rettigheder i EU og i medlemslandene.

HVORDAN gøres det? FRA tilbyder deres støtte og ekspertise, ved implementering af lovgivning. Det gør de blandt andet gennem indsamling af oplysninger, analyse og studier af resultater og erfaringer fra medlemslande, organisationer og andre relevante kilder, udarbejder metoder og strategier og udgiver deres konklusioner og fund.

Vigtige dokumenter:

FRA dokument: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-2007_en.pdf

Link:

Hjemmeside: http://fra.europa.eu/en

European External Action Service (EEAS)

HVEM er det? EEAS er EUs udenrigstjeneste.  Det er et diplomatisk organ, som støtter og varetager opgaver for den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton.

HVAD vil det? EEAS er med til at gennemføre EUs fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

HVORDAN gøres det? Det gøres gennem politikker, strategier og indsatser der tilpasses de konkrete konflikter, lande og situationer udenfor EU. Blandt andet står de bag “EU guidelines on the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief.”

Samarbejde: EEAS samarbejder blandt andet med UN og OSCE.

Link:

Hjemmeside: http://eeas.europa.eu/index_da.htm

 

ANDRE ORGANISATIONER:

Organization for Security and Co-operation in Europe(OSCE):

HVEM er det? OSCE består af 57 stater fra Europa, Central Asien og Nord Amerika, som hver har en repræsentant i OSCEs Parlamentariske forsamling. Beslutningerne i forsamlingen er politiske tilkendegivelser og ikke retligt bindende for staterne.

HVAD vil det? OSCEs formål er sikkerhed og samarbejde i Europa og med Europa.

HVORDAN gøres det? Spørgsmålet om sikkerhed inddeles overordnet set i tre dimensioner: En politisk – militærisk, en økonomisk og miljøorienteret og en menneskelig dimension. Arbejdet strækker sig altså fra den ”fysiske” sikkerhed som konflikthåndtering og forebyggelse, til økonomisk udvikling og miljørigtig anvendelse af de naturlige ressourcer til beskyttelse af fundamentale friheder og menneskerettigheder.

Der er flere subsidiære organer under OSCE –blandt andet ODIHR, som har til formål at beskytte og fremme menneskerettigheder.

Vigtige dokumenter:

The Helsinki Act: http://www.osce.org/mc/39501?download=true

(Afsnit VII handler om menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.)

Link:

Hjemmeside: http://www.osce.org/

Office for Democratic Institutions and Human Rights in action (ODIHR):

HVEM er det? ODIHR er en afdeling under OSCE.

HVAD vil det? ODIHR skal være med til at fremme respekten for menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.

HVORDAN gøres det? Deres opgaver er at støtte OSCE, medlemslandene og civilsamfundet med deres ekspertise for at fremme demokrati, retssamfund, menneskerettigheder og tolerance og ikke-diskrimination. De har en vigtig rolle i at styrke dialogen mellem lande, regeringer og civilsamfundet generelt.

Vigtige dokumenter:

Beskrivelse: www.osce.org/odihr/elections/13703

Link:

Hjemmeside: http://www.osce.org/odihr

European Interreligious Forum for Religious Freedom (EIFRF):

HVEM er det? EIFRF er et interreligiøst forum styret af en komité med religiøse ledere fra et bredt spekter af religioner og trossamfund.

HVAD vil det? Formålet er at fremme religionsfrihed, forståelse, tolerance og interreligiøs dialog.

HVORDAN gøres det? EIFRF indsamler data om emnerne, udgiver materialer til information, undervisning og debat. De er i dialog med myndigheder både nationalt og internationalt for at fremme og skabe opmærksomhed om deres mærkesager og de er et netværk for relevante samarbejds- eller interesseparter.

Link:

Hjemmeside: http://www.eifrf-articles.org/

Human Rights Watch(HRW):

HVEM er det? HRW er en nonprofit nongovernmental selvstændig verdensomspændende organisation.

HVAD vil det? HRW vil forsvare menneskerettigheder over hele verden og for at skabe gode og holdbare forandringer.

HVORDAN gøres det? HRW monitorerer situationer, iværksætter undersøgelser og skriver rapporter, for at lægge pres på regeringer til at respektere menneskerettighederne. De støtter menneskerettighedsforkæmpere  og samarbejder bredt med lokale organisationer for at fremme deres sag.

Vigtige dokumenter:

Oversigt over rapporter: http://www.hrw.org/publications/reports

Link:

Hjemmeside: http://www.hrw.org/home