Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Persondatapolitik

Persondatapolitik

Læs Folkekirkens mellemkirkelige Råds persondatapolitik

Privatlivspolitik for Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR)

Seneste opdateret den 18. maj 2018

 

MKR´s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse MKR´s formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

MKR er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Sekretariatschef Birger Nygaard

Adresse: Peter Bangsvej 5B, 2000 Frederiksberg

CVR: 53092411

Telefonnr.: +45 33114488

Mail: interchurch@interchurch.dk

Website: interchurch.dk

  

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Organisationer, kontakter, frivillige, bestyrelse og ansatte:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, oprettelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til organisationen

   

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Organisatorisk og kirkeligt tilhørsforhold
  • CVR-nummer
  • Ansættelseshistorik
  • Bankkontonummer

 


 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig og/eller organisationen. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

  

Organisationens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Organisationens berettigede og legitime interesser i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1. Formål med behandling af kontakternes oplysninger:

 • MKR´s håndtering af samarbejdskontakter
 • Som led i MKR´s aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os

  

2. Formål med behandling af oplysninger på frivillige og ansatte:

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Håndtering af frivilliges og ansattes hverv og pligter i organisationen
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede og legitime interesser.

Folkekirkens mellemkirkelige Råds eksistens er fastsat ved lov, og formålet er informations- og nyhedsformidling om kirkelige forhold og aktiviteter både i Danmark og i udlandet.


 

 • Udøvelse af formålsmæssige aktiviteter, herunder nyheds- og informationsformidling
 • Afholdelse af sociale arrangementer, kirkelige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i organisationen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i organisationen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personlige oplysninger også i en periode efter din tilkendegivelse af, at du ikke ønsker nyhedsbreve o lgn
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

   

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

  

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter til hvilket formål vi har modtaget dine personoplysninger, dette kan være enten som modtager af nyheder o lgn, som frivillig, lønnet medarbejder eller honorarlønnet konsulent:

Modtagere af nyheder og information:

Vi vil opbevare dine personoplysninger også i en periode efter du har tilkendegivet, at du ikke ønsker at modtage nyheder og informationer fra os i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af historiske, praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personlige oplysninger med mindre du har anmodet om at få dem slettet.

 

Lønnede ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i mindst 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel kontakter, honorar lønnede konsulenter og ansatte til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

  

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.