Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Læs Det mellemkirkelige Råds årsberetning for 2018

 

Indledning 
”Det mellemkirkelige Råd har til opgave at varetage folkekirkens mellemkirkelige opgaver på landsplan og herunder tage stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer.” Sådan står der i betænkningen om Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Men hvad betyder det for kirkelivet i sogn, provsti og stift? 
Vi bestræber os på i Mellemkirkeligt Råd at gøre sammenhængen mellem det mellemkirkelige arbejde og det folkekirkelige liv tydeligere. Vi har i folkekirken brug for den inspiration, vi kan få fra søsterkirker i Danmark og rundt om i verden, og vi har også erfaringer og indsigter at dele med andre kirker, og vi har brug for at samarbejde på tværs af konfessionelle og nationale grænser for at respondere på de udfordringer, vi som kirke og samfund står overfor i disse år. 
Vi glæder os over, at vi i 2018 fik en ekstrabevilling på årligt 1,3 mio. kr. i 7 år til arbejdet i Det lutherske Verdensforbund. Vi har straks fulgt op på denne bevilling ved at tage initiativ til i regi af Det lutherske Verdensforbund at etablere et samarbejde mellem lutherske kirker i Europa om fornyelse og revitalisering i europæiske kirker i en tid præget af sekularisering og multireligiøsitet. Vi håber, at dette arbejde vil blive til inspiration for folkekirkens menigheder. 
I 2001 tilsluttede folkekirken sig Leuenberg-aftalen, der etablerer kirkefællesskab mellem en række protestantiske kirker i Europa. I 2018 kunne vi fejre underskrivelsen af en national aftale med Metodistkirken i Danmark, der styrker fællesskabet mellem de to kirker. Aftalen blev underskrevet ved gudstjenester både i Strandby Metodistkirke og i Københavns Domkirke. I Strandby ligger de to kirker ikke langt fra hinanden, og det er tankevækkende, at de to menigheder har sørget for, at kirkeklokkerne i de to kirker er stemt sådan, at det lyder harmonisk, når de ringer samtidig.  
For alle de europæiske kirker er migration et påtrængende tema, som vi ofte drøfter i de økumeniske organisationer og udveksler erfaringer omkring. Det, der i Mellemkirkeligt Råd begyndte som Folkekirkens Asylsamarbejde, er i 2018 blevet udvidet til Folkekirkens Migrantsamarbejde - og har dermed fokus på de næsten 800.000 indvandrere og førstegenerationsindvandrere, hvoraf omkring halvdelen er kristne. Folkekirkens fællesfond har prioriteret opstart på dette vigtige arbejde med kr. 2,5 mio. pr. år i hhv. 2019 og 2020. Mødet med disse indvandrere er en udfordring, som alle folkekirkens menigheder står overfor, og hvor migrantsamarbejdet søger at bistå med råd og dåd. 
Klimakrisen, den voksende ulighed i verden, truslerne mod trosfriheden og kampen for en bæredygtig udvikling er andre temaer, som vi også er fælles med vore søsterkirker rundt om i verden om. På internationale konferencer i Det Lutherske Verdensforbund, Kirkernes Verdensforbund og andre økumeniske organisationer bliver disse spørgsmål drøftet, og kirkerne søger ud fra deres tradition at give offentlighedsteologiske bidrag til debatten. Inspireret heraf har Mellemkirkeligt Råd sammen med Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter taget initiativ til en udredning af, hvordan en offentlighedsteologi kunne se ud i en dansk sammenhæng. 
Det mellemkirkelige arbejde skal i høj grad vise sin betydning og duelighed ved, at det bidrager til de lokale menigheders liv og tjeneste. 

Internationalt 

Det lutherske Verdensforbund 
Det lutherske Verdensforbund, dannet i 1947, har 148 medlemskirker i 99 lande. Medlemskirkerne har tilsammen over 75,5 mio. medlemmer. Strukturelt består LVF af tre hoveddepartementer, der arbejder med teologi, udvikling samt nød- og katastrofehjælp til verdens udsatte. 
Efter generalforsamlingen i 2017 er Det lutherske Verdensforbund gået ind i en ny arbejdsperiode. Fra dansk side er biskop Henrik Stubkjær centralt placeret som medlem af LVFs råd, formand for World Service komiteen og medlem af LVFs eksekutiv komite. Ulla Morre Bidstrup arbejder med i det udvalg, som skal fremme teologisk uddannelse i medlemskirkerne. Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling, at det skulle være en prioritet fremadrettet i LVFs arbejde. Dette er en større udfordring for en del mindrebemidlede medlemskirker i Det lutherske Verdensforbund.  
Det lutherske Verdensforbund har haft sin opmærksomhed rettet mod arbejdet med at få sin nye strategi på plads. Strategien dækker arbejdet i perioden 2019-2024, og har fået titlen ’With Passion for the Church and for the World’. Hovedprioriteterne i den nye strategi handler om at støtte medlemskirkernes tilstedeværelse og levende vidnesbyrd i verden, samt at fremme menneskets værdighed, retfærdighed og fred. Det bindes sammen af overskriften ’At leve og arbejde sammen som kirkefællesskab’.  
Det danske initiativ i regi af LVF omkring Vestens kirker under forandring blev efter en del forarbejde skudt i gang ved et møde med i Uppsala. Fokus er på aktuelle udfordringer, vi på tværs af landegrænser har i Vesten. Begyndende med en fælles proces i de nordiske lutherske kirker for i fællesskab og i fælles sparring at forholde sig til og om muligt give en handlingsorienteret respons på de udfordringer kirkerne står overfor, med indspil fra både forskere og kirkefolk. Det er aktuelle udfordringer som faldende medlems- og dåbstal og behovet for styrkelse af lægfolkets uddannelse og roller. 

LVF-arbejdsgruppen: Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, UIla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen. 
Formand for LVF World Service komité: Henrik Stubkjær 
Medlem LVF Theological Education and Formation Group: Ulla Morre Bidstrup 
Koordinator/netværker vedr. projekt Vestens kirker under forandring Søren Abildgaard. Sekretariatsansvarlig Thorsten Rørbæk 


Kirkernes Verdensråd (KV) 
Rådet har med beslutningen om at prioritere arbejde i Det lutherske Verdensforbund (og hertil opnået en betydelig merbevilling) samtidig valgt at holde engagementet i Kirkernes Verdensråd på et lavere niveau, både økonomisk og arbejdsmæssigt, hvilket årsrapporten afspejler. 
2018 var først og fremmest året, hvor man fejrede 70-året for verdensrådets dannelse gennem en række begivenheder, blandt andet en weekendkonference i Uppsala, hvor rådsmedlemmerne Hanne Wolfsberg og Thomas Horneman-Thielcke deltog. På centralkomitéens møde i Geneve i juni deltog Pave Frans med en åben invitation til at arbejde sammen om de mange ting, man kan samarbejde om. Mens der ikke sker den store udvikling i de teologiske dialoger, er der et mærkbart bedre økumenisk klima på en række områder, hvor man praktisk kirkeligt kan samarbejde. Ikke mindst den nuværende pave har bidraget hertil. 
MKR vægtlægger KV’s oprindelige arbejde omkring teologiske samtaler i Faith and Order-kommissionen og bidrager aktivt hertil gennem det danske medlem af kommissionen, Maria Munkholt Christensen hvor hendes meget aktive indsats er højt værdsat. Dette arbejde er i øjeblikket i en reorienteringsfase, hvor man forsøger at vurdere, hvad de mange nye kirketraditioners globale fremvækst betyder for fremtidige teologiske samtaler. 

KV-arbejdsgruppen: Thomas Horneman-Thielcke (formand), Hanne Wolfsberg, Jonas A. Jørgensen (Dansk Missionsråd), Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Kirsten Auken, Maria Louise Munkholt Christensen, Ole Lundegaard (Baptistkirken) og Sofie Petersen 
Medlemmer af KV's centralkomité: Sofie Petersen og Kirsten Auken. 
Medlem af Faith and Order Maria Louise Munkholt Christensen. 
Sekretariatsansvarlig  Birger Nygaard.
 

Europa 

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) 
114 europæiske kirker er medlemmer af KEK, og de stammer fra 3 kirkefamilier, ortodokse, protestanter og anglikanere. Sekretariatet ligger i Bruxelles, Europas hovedstad, for at være tæt på EU’s institutioner. Et af formålene med KEK er at lade kirkernes røst blive hørt i det politiske arbejde i og udviklingen af EU. I den forbindelse har KEK udarbejdet dokumenter som ’Europas fremtid’, der især peger på, at det er vigtigt at fastholde de værdier EU-samarbejdet blev grundet på. Endvidere et skrift som blev sendt som indspil i udarbejdelsen af EU’s budget, der især peger på at stigende gældsætning, ulighed og fattigdom er hovedudfordringer.  
Bioetikarbejdsgruppen, med teologiprofessor Ulrik Becker Nissen fra Aarhus Universitet som formand, har udarbejdet et skrift og afholdt en konference om ’Gene Editing’ som meget aktuelt omhandler etiske spørgsmål vedrørende CRISPR-teknikkens muligheder for at ændre menneskers arvemasse. Gennem samarbejdet i KEK er vi således i stand til at løfte samfundsmæssige udfordringer i et fælles udredningsarbejde. Angående det etiske arbejde har der i samarbejde med Leuenberg kirkefællesskabet været afholdt en høring i Europa-Parlamentet om reproduktiv sundhed, hvor professor Ulla Schmidt forelagde studiet. MKR har desuden deltaget i en arbejdsgruppe omkring ’uddannelse af demokratiske borgere’, der har haft rådsmedlem Hanna Broadbridge som formand. Her er der bl.a. delt danske erfaringer fra kirke-skole samarbejdet. 
KEK arbejder meget tæt sammen med Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) der især har fokus på, om asylmulighederne og asylpolitikken i Europa respekterer migranters menneskeværd. 
I 2018 har der været afholdt generalforsamling i Novi Sad i Serbien. Folkekirken kunne sende 4 delegerede: Marianne Christiansen (biskop), Anders Gadegaard (domprovst), Christian Roar Pedersen (rådsmedlem) og Amalie Cordes (Folkekirkens Nødhjælps ungdom). På generalforsamlingen blev Anders Gadegaard valgt til KEK’s bestyrelse.  
Det er endnu ikke fuldt ud fastlagt hvad MKR og KEK kommer til at arbejde sammen om fremover, men det bliver givet at forbedre KEK’s kommunikationsarbejde til at blive mere udadrettet, og at afdække om vi skal have en stærkere tilstedeværelse i Bruxelles. MKR vil også bakke aktivt op om en kommende fredskonference for Europa, der vil resultere i, at der nedsættes en Peace Task Force, der kan sættes ind for at skabe forsoning og fredsopbygning i europæiske konflikter. 
I november arrangerede MKR en meget vellykket studierejse til Bruxelles for folkekirkens biskopper og rådsmedlemmerne i MKR med det formål at øge kendskabet til betydningen af kirkernes tilstedeværelse i Bruxelles og til EU’s institutioner og arbejde. 

Europa-følgegruppen: Christian Roar Pedersen (formand), Peter Skov-Jakobsen, Rikke Juul, Christina Rygaard Christiansen, Anders Gadegaard 
Medlem i KEK’s bestyrelse: Anders Gadegaard 
Medlem af planlægningskomitéen for generalforsamlingen: Helle Rosenkvist 
Medlemmer af KEK’s arbejdsgrupper: 
Uddannelse: Hanna Broadbridge (formand) 
Bioetik: Ulrik Becker Nissen (formand) 
Sekretariatsansvarlig: Mogens Kjær / Thorsten Rørbæk 


Fællesskabet af Protestantiske Kirker i Europa (CPCE / Leuenberg kirkefællesskabet) 
Kirkefællesskabet består af 94 reformerte, lutherske, unerede, metodistiske m.fl. kirker i Europa. CPCE har en fuldtidsansat generalsekretær og en administrativ sekretær, resten af medarbejderne er sekunderet fra medlemskirkerne. Sekretariatet ligger i Wien.  
 Årets store begivenhed var generalforsamlingen i Basel i september. Folkekirken kunne sende 3 delegerede: Mogens Mogensen (formand for MKR), Ulla Schmidt (professor i teologi i Aarhus) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig Akademiet). Vi skiftes med den norske kirke om at have et bestyrelsesmedlem. Det gik meget nemt denne gang, hvor det egentlig var Norges tur, men vi kunne meget fint enes om at indstille Ulla Schmidt, der er dansk, men opvokset i Norge og underviser i teologi i Aarhus, og hun blev også valgt. 
Generalforsamlingen markerede afslutningen på en arbejdsperiode på 6 år hvor folkekirken har medvirket i arbejdsgrupper om efteruddannelse af præster, definition af CPCE’s kirkefællesskab, etik og migrantkirker. Generalforsamlingen peger også fremad og vedtog, at der skulle arbejdes med en lang række emner, hvoraf nogle vil være meget relevante for folkekirkens arbejde. Det drejer sig bl.a. om forholdet til migrantkirkerne, hvor vi kan forbinde det med et større dansk udredningsarbejde af folkekirkens forhold til migrantkirkerne og til ønsket om at kunne inkludere migranter bedre i folkekirken. Desuden hvordan vi kan forkynde evangeliet for dagens mennesker på en relevant måde. Det sidste kunne skabe god forbindelse til arbejdet i LVF, der drejer sig om at sætte fokus på de vestlige kirkers udfordringer i samfund der er under hastig forandring. 

Medlem af CPCE’s råd: Ulla Schmidt 
Deltagere i CPCE’s arbejdsgrupper Efteruddannelse af præster: Hans Vium Mikkelsen 
Etik: Ulla Schmidt 
Migranter og kirkefællesskab: Mogens Mogensen 
Sekretariatsansvarlig: Mogens Kjær / Thorsten Rørbæk 
 

Porvoo-kirkefællesskabet 
Porvoo-kirkefællesskabet har afholdt konsultation med temaet ’Minorities and Majorities: A Challenge to Church and Society’. Konsultationen fandt sted i Tallinn, Estland, 11.-14. oktober 2018. I tillæg til konsultationens tematiske del gav mødet lejlighed til at møde repræsentanter for det nationale kirkeråd og bl.a. høre om kirkernes forhold til den estiske stat.  
          Foruden konsultationen var der en festlig markering af 80-års jubilæet for fuldt kirkeligt fællesskab mellem Church of England og de lutherske kirker i Estland og Letland. Etableringen af dette kirkefællesskab var en af forløberne for Porvoo-kirkefællesskabet, ligesom i øvrigt oprettelsen af nadverfællesskabet mellem Church of England og Den danske Folkekirke i 1950’erne.  
         Porvoo-fællesskabet ledes af et delt formandskab (dvs. to formænd - en luthersk og en anglikansk) to sekretærer (en luthersk og en anglikansk) og kontaktgruppen, bestående af et medlem fra hver medlemskirke, da Porvoo-kirkefællesskabet hverken har noget sekretariat eller ansat personale. 
Årets møde var tillige det sidste for Peter Skov-Jakobsen i rollen som luthersk formand. Peter Skov -Jakobsen har været luthersk formand for Porvoo-fællesskabet siden 2013. Han efterfølges på posten af finske Matti Repo, biskop i Tammerfors.  

Formand (luthersk) for Porvoo-kirkefællesskabet (afgående): Peter Skov-Jakobsen 
Medlem af Porvoo-kontaktgruppen: Thorsten Rørbæk 

Theobalt 
Theobalt er et kirkeligt netværk og teologisk samarbejde i Østersøregionen. De deltagende parter er stifter som geografisk er placeret i denne region, aktuelt fra 9 lande. Endvidere deltager repræsentanter fra de nationale kirkeråd. Netværket samler de tre store kirketraditioner i regionen, nemlig lutherske, katolske og ortodokse kirker. Kirkerne har fundet det magtpåliggende at forsætte gode relationer i et område, hvor geopolitiske forhold er udfordret. Da Theobalt ikke har noget sekretariat, bliver netværkets arbejde koordineret af medarbejdere i Visby Stift på Gotland, Sverige. Den opgave har stiftet påtaget sig siden 1983. Theobalt-netværket har holdt sit møde i Visby på Gotland, den 5.-7. juni 2018. Temaet for mødet var ’Grace and mercy – building bridges between East and West’. Næste møde bliver holdt i maj måned 2020, hvor Københavns Stift er vært for Theobalt. 

Stiftskontakter: 
Københavns Stift: Peter Skov-Jakobsen, Pia Nordin Christensen 
Roskilde Stift: Peter Fischer-Møller og Kristina Bay 
National kontaktperson: Thorsten Rørbæk 
 

Nationalt 

Danske Kirkers Råd 
Danske Kirkers Råd, har foruden kernevirksomheden med samtaler mellem danske kirker, struktureret arbejdet i fire arbejdsområder med tilhørende arbejdsgrupper: Grøn Kirke, Danske Kirkedage, Frihed og lige vilkår og Økumenisk dialog og dannelse.  
        Samarbejdet mellem kirkerne synes i disse år at blive bedre og bedre. Folkekirken spiller en bevidst rolle som majoritetskirke med tilhørende ansvar for at varetage minoritetskirkernes interesser. Arbejdet i Danske Kirkers Råd prioriteres højt af alle kirker gennem betydelig repræsentation og deltagelse i Danske Kirkers Råds organer.  
        Danske Kirkers Råd har i årets løb beskæftiget sig med implikationerne af den nye lov om trossamfund. Blandt andet var kirkelige foreninger tæt på at miste fradragsretten, men på baggrund af flere kritiske høringssvar fra bl.a. Danske Kirkers Råd valgte Skatteministeriet, at donationer til kirkelige foreninger fortsat skal kunne trækkes fra i skat.  
        I Kristi Himmelfartsferien 2019 vil der være kirkedage i Herning (Himmelske Dage på Heden). Danske Kirkers Råd er aktivt med i forberedelserne af Himmelske Dage på Heden, bl.a. i form af en Verdensmåls-cafe på Herning Bibliotek, hvor forskellige kirkelige organisationer vil kaste lys over kirkernes bidrag til at opfylde Verdensmålene.   

DKR’s repræsentantskab: Peter Fischer-Møller og Christian Roar Pedersen 
DKR’s forretningsudvalg: Peter Fischer-Møller 


Teologiske samtaler 

Teologisk arbejdsgruppe 
Den teologiske arbejdsgruppe følger den internationale teologiske debat samt behandler sager af teologisk relevans for Folkekirken. Arbejdet i indeværende år har i særlig grad bestræbt sig på dialogen med Den katolske Kirke, herunder det indledende arbejde, ligesom arbejdsgruppen har fungeret som den folkekirkelige part i dialogmøderne. Se mere i afsnit om ’Bilateral dialog mellem Den katolske Kirke i Danmark og Den danske Folkekirke’. 

Bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke 
Den bilaterale samtale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke blev påbegyndt i 2012. Samtalerne er primært af teologisk dogmatisk karakter, men samtalegruppen har endvidere fundet det relevant at lære om hinandens kirkeordninger, historie og praksis, ligesom der inden for begge kirkesamfund ses lignende udfordringer.  
Begge kirkesamfund er medlemmer af Leuenberg Kirkefællesskabet, som Metodistkirken har tilsluttet sig i 1994 og Folkekirken i 2001, hvorved der er etableret fuldt kirkefællesskab. Det er på grundlag heraf, at samtalerne er blevet ført. Samtalerne har vist deres berettigelse ved, at dette fællesskab hermed gives et synligt udtryk lokalt, ligesom læring om hinanden i fortløbende samtale har skabt gode muligheder for økumenisk samarbejde og videre konsultation i forhold til relevante muligheder og udfordringer, som menighederne måtte stå overfor. Samtalerne har ført til udfærdigelse af en aftale om bekræftelse af kirkefællesskab, som både Metodistkirken og Folkekirken har godkendt. 
Den helt store begivenhed i 2018 i denne relation mellem Metodistkirken og Folkekirken er, at aftalen om bekræftelse af kirkefællesskab blev stadfæstet ved to gudstjenestelige markeringer, dels den 3. marts 2018 i Metodistkirken i Strandby, som er Metodistkirkens største menighed, og derefter den 11. marts 2018 i Københavns Domkirke. Til begge begivenheder har der været stor tilslutning. Endvidere har der i efteråret 2018 været lokale markeringer af aftalen i både Vejle og Odense. 
De to kirkesamfund vil fortsætte teologiske samtaler og løbende konsultationer som en naturlig udmøntning af samarbejdsaftalen. 
Såvel Metodistkirken som Folkekirken indgår i større globale konfessionelle og økumeniske fællesskaber, og perspektiver fra disse relationer har endvidere været berigende for samtalerne. 

Bilateral dialog mellem Den katolske Kirke i Danmark og Den danske Folkekirke 
Den bilaterale dialog mellem Den katolske kirke og Den danske Folkekirke er forholdsvis ny, og drøftelserne omkring en formaliseret teologisk bilateral samtale er sket i begyndelsen af året. Et indledende møde i foråret førte til klare tilkendegivelser fra begge kirkesamfund af et ønske om et længere forløb omkring samtaler og mulige former for samarbejde.  
Der var på mødet enighed om, at den allerede eksisterede venlige dialog og relation er vigtig, og at den fortjener uddybelse. Endvidere er der mange emner, som ligger de to kirker fælles på sinde, ligesom der også er et behov for at adressere de ting, som er vanskelige.  
Det er endvidere et formål i sig selv at fremme forståelsen af hinanden. Samtalerne vil forfølge to spor, dels de teologiske samtaler, og dels det mere handlingsorienterede. Hertil lægger sig en pastoral udfordring omkring, hvordan man kan samarbejde trods det vanskelige nadverspørgsmål. Der er en fælles forståelse af, at læresamtaler kan føre uventede gode ting med sig, trods en eventuel forestilling om, at det vil være svært. Endelig fremmer en samtale en instrumentalisering af at komme hinanden nærmere, ligesom fælles fordybelse er nødvendig. 

Medlemmer af Teologisk Arbejdsgruppe: Peter Skov-Jakobsen (formand), Marianne Christiansen, Ole Buchardt Olesen, Peder Nørgaard-Højen, Birgitte Graakjær Hjort, Kurt E. Larsen, Bo K. Holm, Thomas Reinholdt Rasmussen. 
Samtalegruppe mellem Metodistkirken og Folkekirken (delt formandskab) Fra Metodistkirken: Christian Alsted (formand), Ole Birch, Jørgen Thaarup og Ove Sørensen.   
Fra Folkekirken: Henning Toft Bro (formand), Steffen Ravn Jørgensen, Bo K. Holm og Kurt E. Larsen 
Samtalegruppe mellem Den katolske Kirke og Folkekirken Fra Den katolske Kirke: Czeslaw Kozon, Jakob Egeris Thorsen, Kasper Baadsgaard 
Fra Folkekirken: Den teologiske arbejdsgruppe 
Sekretariatsansvarlig: Thorsten Rørbæk.  


Folkekirkens Mission (FKM) 
Der har i løbet af året været forskellige oplæg om mission i folkekirken rundt omkring lokalt, til stiftsdage, på konventer mm. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission har indkaldt forskellige folkekirkelige repræsentanter til en serie missionsteologiske rundbordssamtaler. Formålet med samtalerne er at udfolde betydningen af mission i en folkekirkelig virkelighed og kvalificere samtalen i den bredere offentlighed om, hvad folkekirkens mission i dag betyder. 
Der har været afholdt global missionskonference i regi af Kirkernes Verdensråds Commission on World Mission and Evangelism (CWME). Konferencen fandt sted i Arusha, Tanzania og havde Moving in the Spirit – called to Transforming Discipleship som overskrift. Fra Danmark var der deltagere, som repræsenterede flere kirkelige sammenhænge: Niels Iver Juul, Anne Mie Skak Johanson, Andreas Østerlund Nielsen, Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Jørgen Bøytler og Arngeir Langås. Desuden deltog Katrine Fischer som ungdomsdelegeret i Global Ecumenical Theological Institutes (GETI) program på missionskonferencen. Deltagerne bloggede undervejs fra konferencen, og indlæggende kan ses på MKRs hjemmeside.  
Bidragende frie folkekirkelige missionsselskaber: Areopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Israelsmissionen, Mission Afrika og Promissio 
FKM-arbejdsgruppen: Niels Iver Juul (formand), Ingrid Lisby Schmidt, Jørgen Bøytler, Peter Fischer-Nielsen, Vilhelm Værge, Anton Pihl og Marie Høgh 
Sekretariatsansvarlig: Søren Dalsgaard.

 

Folkekirkens Migrantsamarbejde 
Folkekirkens Asylsamarbejde ændrede formelt navn til Folkekirkens Migrantsamarbejde. Dermed omfatter det kirkelige arbejde fremadrettet en bredere gruppe af mennesker, ikke blot asylansøgere, men i princippet alle i Danmark med en anden baggrund, f.eks. arbejdsmigranter, udenlandske studerende, flygtninge, mv.  
Først asylsamarbejdet og nu migrantsamarbejdet har ledt MKR ind i en helt ny fase af mellemkirkeligt engagement i Danmark. Det mellemkirkelige er ikke længere en eksotisk disciplin langt borte, men er blevet en nærværende virkelighed i sogne over hele landet. En meget kompleks udfordring for folkekirken som helhed og ikke mindst for en normal sognemenighed at løfte. Gennem migrantsamarbejdet prioriterer MKR - gennem et stadigt mere veludbygget netværk - at bistå menighederne i at løfte opgaven, så flere og flere efterhånden deltager i det fælles arbejde. For MKR betyder det tillige, at det vidt forgrenede netværk af kontakter i stifter, provstier og sogne bringer MKR meget tættere på en række forhold af mellemkirkelig karakter i det almindelige sogneliv. Dette er en stor berigelse for hele arbejdet i MKR, idet det er med til også at definere karakteren af MKRs øvrige engagement i disse år. 
I migrantsamarbejdet har der været en undersøgelse af kommunernes praksis i forhold til personregistrering af udlændinge, det vil sige, på hvilken måde nytilkomne i Danmark bliver tilbudt at blive medlemmer af folkekirken.  
Migrantsamarbejdet har bistået til at etablere et provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter og har desuden indgået en samarbejdsaftale med Mission Afrika om relationsbygning mellem migrantpræster og folkekirken. 
Migrantsamarbejdet har offentliggjort tal som er tilvejebragt fra Danmarks Statistik vedr. befolknings¬sammensætningen i sogne og provstier. Således har hvert provsti i folkekirken muligheden for at se hvilke nationaliteter der er flest af. Desuden kan hvert sogn se, hvor mange vestlige og ikke-vestlige indvandrere der lever inden for sognegrænsen. Disse data er distribueret til sognemenighederne. 
MKR har i en kortere periode haft den iranske sociolog og teolog Sara Afshari ansat til at undersøge farsitalende konvertitters behov i en folkekirkelig sammenhæng. Arbejdet mundede ud i en rapport med anbefalinger ift. at styrke det kirkelige arbejde blandt farsitalende.  
Der er nedsat et lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet. Det skal drøfte, hvordan folkekirken kan række ud til herboende migranter. Udvalget drøfter bl.a. dobbelt medlemskab (at man som enkeltperson både kan være medlem af Folkekirken og et andet kirkesamfund), associering af en kristen migrantmenighed til en sognemenighed samt oprettelse af særlige lokalpræstestillinger i migrantmenigheder. MKR har bidraget med div. baggrundsmateriale til udvalgets arbejde. 

Folkekirkens Migrantsamarbejde - arbejdsgruppen: Niels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Rosager Møldrup og Michael Rønne Rasmussen, Anne Reiter, Clement Dachet, Per Vibskov, Mogens Mogensen. 
Ekspertbistand: Sara Afshari, Birthe Munck-Fairwood, Bent Dahl, Clement Dachet, Henrik Ertner Rasmussen, Thomas Feddersen, m. fl. 
Sekretariatsansvarlig: Søren Dalsgaard. 
Projektkoordinator: Marie Munch Roager / Maria Sandborg-Olsen (barselsvikar) 
Praktikant: Sara Friis Børty 

Trosfrihed – forfulgte kristne 
2018 var året, hvor Udenrigsministeriets (UM) Enhed for Religions- og trosfrihed under ledelse af ambassadør Franz-Michael Skjold Melbin påbegyndte sit arbejde for en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed med fokus på forfølgelse og marginalisering af religiøse mindretal i Danmarks nærområder. Dette blev indledt med møde i en kontaktgruppe, hvor UM lægger op til et tæt samarbejde med civilsamfundsaktører, hvilket MKR og andre kirkelige aktører i udstrakt grad har benyttet sig af. Med efterårets ambassadørskifte til Michael Suhr er den åbne linje og gode samtale fortsat. Bl.a. etablering af denne enhed bringer MKRs prioritering på dette område ind i en ny, positiv fase fra råbet ”nogen må gøre noget” til det mere konstruktive: ”hvem gør hvad, og hvordan arbejder vi sammen?”  
På nordisk plan er MKR/folkekirken stiftende medlem af det økumeniske initiativ NORFORB (se www.forb-learning.org), hvor nordiske kirker samler og formidler viden og ressourcer til læring om religions- og trosfrihed. Allerede nu bidrager meget dygtigere medarbejdere i dette netværk med fx undervisning for Udenrigsministeriets folk i Danmark og ansatte i EU. NORFORB har tillige opnået en betydelig millionbevilling fra det norske udenrigsministerium til konkrete indsatser for forfulgte på udsatte steder i verden. 
I Danmark er der udarbejdet et virtuelt undervisningsmateriale om religionsfrihed til folkeskolen, et arbejde, der er blevet sat i gang under inspiration fra MKR  
Den for MKR igangsættende og vedvarende motivation for prioriteringsområdet: forfølgelse og diskrimination af kristne trosfæller rundt omkring i verden kommer fremdeles udtryk i, at MKRs kirkeindsamlinger videresendes til Det Mellemøstlige Kirkeråd. 
Følgegruppe: Varetages af arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission  
Operativ arbejdsgruppe: Jonas A. Jørgensen, Filip Buff Pedersen og Birger Nygaard 
Sekretariatsansvarlig: Birger Nygaard 


Offentlighedsteologi 
En del af spørgsmålet om tros- og åndsfrihed handler om vores evne til som kirke i Danmark og Europa at bidrage til samfundsmæssig debat og holdningsdannelse på en måde, som giver rum for religiøst/kristent sprog og værdier. En række andre kirkelige initiativer er undervejs med samme anliggende. I MKR prioriteres i første omgang et arbejde med en vis afklaring på de ”indre linjer” i folkekirken af det, som kaldes offentlighedsteologi: hvordan vi som kirke med mange stemmer bidrager med teologisk funderet argumentation omkring fælles samfundsforhold, så det giver mening i den almindelige samfundsdebat. Traditionelt har holdninger om toregimentelære m.v. ofte fået os som folkekirke til at holde os ude af sådanne offentlige samtaler. Hvordan ser dette ud i dag? En arbejdsgruppe, der er nedsat i fællesskab med Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter vil i løbet af det kommende år bidrage med oplæg herom. 

Arbejdsgruppe om Offentlighedsteologi i en dansk kontekst: 

Ulla Morre Bistrup, Marianne Christiansen, Charlotte Dyremose, Niels Henrik Gregersen, Ulla Thorbjørn Hansen, Birgitte Stoklund Larsen, Ulrik Becker Nissen, Ingelise Pedersen, Morten Skrubbeltrang, Thomas Bjerg Mikkelsen, Thomas Ploug, Birger Nygaard. 
Sekretariatsansvarlige: Thorsten Rørbæk, Christian Arffmann, Birger Nygaard 

Administrativt 

Kommunikation 
MKR har et glimrende samarbejde om kommunikation med både folkekirken.dk, stifternes kommunikationsansatte samt Landsforeningen af Menighedsråd og de frie folkekirkelige organisationer. 
Der er produceret nye foldere om folkekirken, så de nu findes på følgende sprog: polsk, rumænsk, arabisk, tigrinsk, engelsk og farsi.  
Både MKR og Folkekirkens Migrantsamarbejde får løbende en del medieomtale og bruges ofte som ekspertkilde, både i lokale og nationale aviser, radioprogrammer og webmedier. 
I begyndelsen af 2019 produceres en publikation og 8 små videofilm med titlen ”8 teser om Den nydanske folkekirke” – om hvordan nydanskere kan inviteres indenfor i det folkekirkelige fællesskab.   

Økonomi og sekretariat 
MKR fik i 2018 en betydelig bevillingsforøgelse gennem bidrag til udvikling af Folkekirkens Migrantsamarbejde på 2,5 mill. kr. (foreløbigt for 2018-2019) og fortsættelse af forhøjet bidrag til kontingent i Det Lutherske Verdensforbund på 1,3 mill. kr. (for 2018-2023). Disse bevillinger har muliggjort fortsat og udvidet arbejde på området efter at en midlertidig bevilling fra TRYG-fonden udløb i 2017. MKR har skarpt fokus på at prioritere midlerne til alt det, der kan være til hjælp for menighedernes anstrengelser for at udvikle arbejde med migranter. Det er et succeskriterium for arbejdet, at der en dag ikke længere vil være brug for den særlige indsats på dette område, i og med at det er blevet indlejret i menighedernes hverdag. 
Den forøgede bevilling har kunnet inkorporeres i MKR uden væsentlige ændringer i MKRs grundstruktur og sekretariat. MKR søger at undgå opbygning af et stort, fast sekretariat ved at gøre brug af kompetente ressourcepersoner i det folkekirkelige netværk, som på udvalgte områder bidrager med deres særlige kapacitet. 
MKRs indtægtsniveau var i 2018 på ca. 9,5 mill. kr.  

Sekretariat 
Sekretariatsleder: Birger Nygaard 
Europa: Mogens Kjær 
Teologisk medarbejder / LVF: Thorsten Rørbæk 
Folkekirkens Mission / Migrantsamarbejde: Søren Dalsgaard, Marie Munch Roager 
Kommunikation og projektledelse: Christian Arffmann 
Økonomimedarbejder: Susanne Bak Knudsen 
Studentermedhjælpere: Amalie Emsen, Philip Rasmussen, Sara Friis Hansen 
Hertil kommer en række eksterne ressourcepersoner, der er på kort eller længere sigt er hyret ind til at bidrage med specialindsats på konkrete projektområder. 

 Fra Mellemkirkeligt Råds aktivitetskalender 2018: 
 
Februar 
Nordisk-baltisk sekretærmøde, Uppsala, Sverige 
- KEK konference om genteknologi, Paris, Frankrig 

Marts 
Markering af den fælles aftale mellem folkekirken og Metodistkirken i Danmark, Strandby Metodistkirke og Københavns Domkirke 
Kirkernes Verdensråds missionskonference, Arusha, Tanzania 

April 
Konference i Global Christian Forum, Bogota, Columbia 
Deltagelse i Vesteuropæisk regionsmøde i Leuenberg-fællesskabet 

Maj 
Præsentation i EU-Parlamentet af CPCE’s håndbog om etik og reproduktiv medicin, Bruxelles, Belgien 
Migrantpræstekonference, Middelfart 
Konferencen for Europæiske Kirkers generalforsamling, Novi Sad, Serbien 
Bilateral dialog mellem Folkekirken og Den katolske kirke, København 

Juni 
Kirkernes Verdensråds centralkomitémøde, Geneve, Schweiz 
Rådsmøde i Det Lutherske Verdensforbund, Geneve, Schweiz 

Juli 
International ministerkonference om tros- og religionsfrihed, Washington, USA 

September 
CPCE generalforsamling, Basel, Schweiz 
Nordisk bispesekretærmøde, Helsinki, Finland 
Nordisk-baltisk netværksmøde om migration, Turku, Finland 
Fælles konference for Kirkernes Verdensråd og Den katolske Kirke om Xenofobi, nationalisme og populisme, Rom, Italien 

Oktober 
Møde i Porvoo-Fællesskabet, Tallinn, Estland 

November 
Kirkernes Verdensråds konference i anledning af 70 års jubilæum og fejring af ACT Alliances 50 års jubilæum, Uppsala, Schweiz 
Nordisk Faith and Order møde, Uppsala, Sverige 
Europæisk regionalt møde i LVF, Moravske Toplice, Slovenien 
Europæisk markering af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning.  
EU-studietur, Bispekollegiet og Mellemkirkeligt Råd, Bruxelles, Belgien 
Første møde i arbejdsgruppen vedr. offentlighedsteologi, Slagelse 
Bilateral dialog mellem Folkekirken og Den katolske kirke, København 
Bilateral dialog mellem Folkekirken og Metodistkirken i Danmark, Aalborg 

December 
Europæisk regionalt møde i LVF, Uppsala, Sverige om Vestens Kirker under forandring