Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Ukraine

Takket være en tillægsbevilling fra Fællesfonden på 750.000 kr. i 2022-2023 har MKR kunnet yde en særlig indsats omkring Ukraine. Efterspørgslen har dog været endnu større, så ud over ekstrabevillingen er der også forbrugt af de ordinære projektmidler i migrantsamarbejdet til ukraineindsatsen.

Ukrainskfødte Viktoria Mortensen samt Johannes Wamberg Andersen, som har boet i en årrække i Kyiv, har været ansat i ukraineindsatsen. De har fungeret som brobyggere mellem de herboende ukrainere og de mange sogne og menigheder, som ønsker at række en hånd ud til ukrainerne. Viden og erfaringer er blevet formidlet via oplæg, rådgivning og inspirationshjemmeside. De har desuden udbygget den ukrainske hjemmeside om folkekirken, www.cerkvavdanii.dk, og været til stede i ukrainske grupper på sociale medier for at udbrede viden om folkekirken til herboende ukrainere på deres modersmål. På den måde har MKR hjulpet lokale menigheder med information, vejledning, liturgier, oversættelser mm, for at hjælpe sogne med at invitere ukrainere ind i folkekirken, fx til kirkelige højtider eller sociale aktiviteter.

MKR har bistået den ukrainske ortodokse præst, Fr. Sergiy Berezhnoy, som tre gange har været udsendt fra Kyiv til Danmark, hvor han har givet kirkelig betjening af ukrainske kristne, bygget mellemkirkelige relationer til folkekirken, mødtes med myndighedspersoner i Danmark samt bistået ved den kirkelige handling i forbindelse med præsident Zelenskys besøg i Danmark. Mellemkirkeligt Råds kirkeindsamlinger i 2023 og 2024 går til understøttelse af denne kirkelige betjening af ukrainske flygtninge i Danmark.

Ud over relationen til den selvstændige ortodokse kirke i Ukraine har vi vedligeholdt de mellemkirkelige relationer til bl.a. den græskkatolske kirke, forskellige protestantiske grupper og den lutherske kirke i Ukraine.

Ukraineindsatsen ophørte i MKR regi pr. 1. oktober men blev herefter videreført i regi af det landsdækkende provstisamarbejde. Selvom ukraineindsatsen således er ophørt som fællesfondsfinansieret indsats, så bliver det videreført af de 14 provstier, som har overtaget ansættelsen af ukrainemedarbejder Viktoria Mortensen.

 

Almindeliggørelse

I projektperioden 2023-2025 er der særligt fokus på det, MKR i daglig tale kalder ”almindeliggørelse”. Det handler om, at migrantarbejdet er gået fra at være et nicheområde for de få til at blive et område, som vedrører hele folkekirken. Migrantarbejdet er blevet en del af normalbilledet i alle menigheder med konkrete møder i hverdagen mellem migranter og ansatte i kirken, fx i forbindelse med en begravelse, en personattest eller en kirkelig aktivitet.

Til dette fokus på almindeliggørelse er der i 2023 og 2024 indgået aftale med Kirkefondet om medhjælp af en medarbejder, der har til opgave at bistå de folkekirkelige faggrupper og interesseorganisationer i at takle migrantrelaterede temaer. Arbejdet har blandt andet resulteret i en podcast og en stiftsdag for gravere om ortodokse migranters begravelsesskikke, møder med kordegne om uklarheder vedr. personregistrering af udlændinge, en artikelserie i Præsteforeningens Blad om kirkens møde med migranter samt møder med fagforeningen for kirke- og kulturmedarbejdere om bidrag til programmet på deres næste landskursus. Folkekirkens Migrantsamarbejde har desuden bidraget med en workshop på Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde, hvor vi også var til stede med en meget velbesøgt stand. Der er nu indgået et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd om en stort anlagt landskonference den 19.-20. april på Nyborg Strand for alle menighedsråd og ansatte i folkekirken, hvor mødet med migranter i kirke og samfund sættes på dagsordenen.

 

Bagland og netværk

Folkekirkens Migrantsamarbejde netværker bredt med myndigheder og civilsamfund. Der har været afholdt møde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som hører under Integrationsministeriet, og vi har deltaget med en stand på Kommunernes Landsforenings årlige integrationstræf. Vi har delt relevant faglig viden til møder med flere forskellige politimyndigheder, og vi deltager fast i Udlændingestyrelsens Asylforum. Vi har desuden delt vores viden og data med en række universitetsforskere, og vi deltager jævnligt i netværk med andre civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er løbende til rådighed for folkekirken med rådgivning, sparring og strategisk medtænkning. Vi er i løbende kontakt med alle stifterne, så det følgende er blot nogle eksempler på, hvordan migrantsamarbejdet bistår i stifternes arbejde.

På opdrag fra Ribe Stiftsråd har vi sammen med det mellemkirkelige stiftsudvalg udarbejdet en analyse og en strategi for stiftets og provstiernes mellemkirkelige arbejde og migrantarbejde, som blev vel modtaget af stiftsrådet i oktober og nu er ved at blive implementeret af stiftsudvalget.

Migrantsamarbejdet har bistået det mellemkirkelige stiftsudvalg i København med en kirketælling, som blev offentliggjort i Kristeligt Dagblad i november. Resultatet af undersøgelsen viser, at der er flere kirkegængere i frikirker og migrantkirker end i folkekirken på en given søndag, og at det blandt migrantkirker primært er internationale menigheder, der tiltrækker kirkegængere.

I Aarhus Stift har der længe været et behov for at styrke netværk og vidensdeling mellem de forskellige kirkelige integrations-initiativer i stiftet. Derfor ansatte MKR Lone Skov Frølund efter aftale med biskoppen og stiftets ressourceperson på migrantområdet til at skabe netværk og videndeling mellem aktører i det kirkelige migrantarbejde i Aarhus Stift. Som afslutning på projektansættelsen afholdtes en velbesøgt stiftskonference i Aarhus med titlen: ”Migranter - Den nye virkelighed i alle sogne?!” Det netværk, som er blevet etableret, fortsætter nu med forankring i stiftet.

Migrantsamarbejdet har bistået Helsingør Stift i processen omkring deres fokus på migrantområdet. Vi deltog med ideer til programindhold samt med et oplæg på stiftskonferencen i januar om folkekirken og migranter. Vi har været i følgeskab med stiftet omkring etableringen det nye stiftsudvalg på migrantområdet. Og vi har haft tæt kontakt med udvalgets medlemmer og bidraget med viden, netværk og input til stiftsudvalgets arbejde.

Migrantsamarbejdet er til rådighed for provstierne med faglig rådgivning og strategisk bistand. En del provstier har etableret særlige indsatser på provstiniveau (fx Gladsaxe-Herlev, Hvidovre, Svendborg, Skads, Kolding), hvor vi er i løbende kontakt samt formidler de gode erfaringer til andre provstier.

Folkekirkens Migrantsamarbejde understøtter fortsat det landsdækkende provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter, som løbende får nye medlemmer. Der er nu 14 provstier som medlemmer og to ansatte til hhv. indsats blandt ukrainere og farsitalende. Migrantsamarbejdet yder sekretærbistand til provstisamarbejdets repræsentantskab, bestyrelse og følgegruppe, og vi varetager på de 14 provstiers vegne den daglige ledelse af samarbejdets to ansatte.

Migrantsamarbejdet er ligeledes i løbende kontakt med frie folkekirkelige organisationer, som arbejder med migrantrelaterede emner. Det gælder både de diakonale organisationer, børne- og ungdomsorganisationer, internationale missionsselskaber, m.fl. Vi er desuden i løbende dialog med de aktører i frikirkerne og den katolske kirke, som arbejder på integrationsområdet.