Fortsæt til hovedindholdet
Om os
Lovgrundlag

Lovgrundlag for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Lovgrundlaget for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, de mellemkirkelige stiftsudvalg og folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde blev vedtaget i 1989 ved en tilføjelse af §12 i Lov om folkekirkens Økonomi (Økonomiloven), som lyder:

"Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde, herunder om finansiering af et centralt mellemkirkeligt råds virksomhed af fællesfonden, for så vidt denne virksomhed ikke dækkes af bevillinger på finansloven. Et centralt mellemkirkeligt råd kan have repræsentanter for kirken i Grønland. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om finansiering af lokalt mellemkirkeligt arbejde af kirkekassen, jf. § 2, stk. 1."

 

De nærmere regler er fastsat i Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde:

Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde 

(bekendtgørelse nr. 740 af 13. juli 2009)

I medfør af § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009, fastsættes:

Kapitel 1
Det mellemkirkelige Råd

§ 1. Det mellemkirkelige Råd har til opgave at varetage folkekirkens mellemkirkelige opgaver på landsplan og herunder tage stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer.
Stk. 2. Rådet består af et medlem fra hver af landets stifter, jf. § 8 samt to af folkekirkens biskopper, der udpeges af kirkeministeren efter indstilling fra folkekirkens biskopper. Rådet kan efter behov supplere sig med sagkyndige uden stemmeret.

§ 2. Rådets funktionsperiode er fire år. Hver ny funktionsperiode påbegyndes den 1. april.
Stk. 2. Det nyvalgte råd afholder så vidt muligt sit konstituerende møde, inden funktionsperioden begynder. De i medfør af § 1, stk. 2, udpegede biskopper indkalder til mødet.

§ 3. Rådet fastsætter selv omfanget af sin virksomhed inden for de økonomiske rammer, som kirkeministeren fastsætter for rådets virksomhed.
Stk. 2. Rådets beslutninger træffes i møder. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Rådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der ved slutningen af mødet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt i kort form tilført beslutningsprotokollen.
Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Rådets sekretariatsforretninger forestås af en sekretariatschef, som ansættes og afskediges af Kirkeministeriet efter indstilling fra rådet.
Stk. 2. Det øvrige sekretariatspersonale ansættes og afskediges af rådet efter indstilling fra sekretariatschefen.
Stk. 3. Lønnings- og kontorholdsudgifter til varetagelse af sekretariatsforretningerne udredes af fællesfonden.

§ 5. Regnskabsåret er kalenderåret. Der udarbejdes et regnskab, der skal forelægges rådet til godkendelse på et ordinært rådsmøde efter regnskabsårets slutning. Regnskabet godkendes og underskrives af rådets medlemmer og indsendes derefter senest den 1. marts til Kirkeministeriet til godkendelse.

§ 6. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Revisor vælges på det årlige budgetmøde. Ansættelse og afskedigelse af revisor kræver Kirkeministeriets godkendelse.
Stk. 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således at der ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Kapitel 2
Organiseringen af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau

§ 7. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, hvorvidt der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, jf. § 23 a, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009 om folkekirkens økonomi.
Stk. 2. Såfremt stiftsrådet ikke nedsætter et udvalg som nævnt i stk. 1, varetager stiftsrådet selv det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

§ 8. Stiftsrådet eller det af stiftsrådet nedsatte udvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde påser, at der udpeges en repræsentant fra stiftet til Det mellemkirkelige Råd i god tid inden udløbet af Det mellemkirkelige Råds funktionsperiode.

Kapitel 3
Ikrafttræden m.v. 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009. Bekendtgørelsen finder første gang anvendelse ved det ordinære valg til Det mellemkirkelige Råd i 2010.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 301 af 26. marts 2007 om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde ophæves.
Stk. 3. Cirkulære nr. 71 af 29. august 2005 om valg af medlemmer af stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde ophæves.