Fortsæt til hovedindholdet
Historier fra venskabsmenigheder
Venskabsmenighed med 35 års tilløb

Venskabsmenighed med 35 års tilløb

Fra personligt venskab til menighedsvenskab

I begyndelsen af halvfjerdserne arrangerede Pastoralseminariet i Århus en studietur til Berlin. Blandt deltagerne var undertegnede, daværende stud. theol. Gunnar Bach Pedersen. Da gruppen også skulle have en introduktion til kirkelivet på den anden side af muren, satte den danske præst i Berlin os i forbindelse med pastor Hanns Leisterer, som dengang var præst lige udenfor Berlin, og han fortalte os om håb og problemer i den kirkelige virkelighed i DDR.
Hanns Leisterer havde af interesse og ved selvstudium erhvervet sig et godt kendskab til dansk, som han beherskede så godt, at han har oversat en række danske teologiske doktordisputatser til tysk.

Da jeg på forskellige måder kom til at beskæftige sig med kirken i DDR kom kontakten til Hanns Leisterer til at bestå. Vi mødtes undertiden i Berlin, og jeg havde et ugelangt besøg hos familien Leisterer, som i mellemtiden var flyttet til Jena. Og det lykkedes også et par gange at skaffe Hanns Leisterer mulighed for besøg hos os på trods af, at det i DDR var næsten umuligt at få udrejsetilladelse til besøg i Vesten. Det skete ved at han blev officielt inviteret til at deltage i fx Danske Kirkedage. Sine sidste arbejdsår var han præst i Königs Wusterhausen tæt på Berlin.

Da Enghave Menighedsråd begyndte at tale om at få en venskabsmenighed var det naturligt at tænke på den menighed, hvor Ingeborg og Hanns Leisterer boede som pensionister - nemlig i Blankenburg i det nordøstlige hjørne af Berlin. Det blev dog gennem hende, at kontakten blev formidlet, idet han døde november 2007.

Vores forespørgsel om at blive venskabsmenigheder blev besvaret med en indbydelse til at komme og deltage i kirkens årsfest i slutningen af juni. Og her deltog så to repræsentanter fra Enghave Sogn, og vi deltog i gudstjenesten og det øvrige arrangement, der bl.a. i høj grad rettede sig mod børnene.

Det blev fulgt op med, at vi arrangerede en menighedstur til Berlin 20.-23. november. Den fik 16 deltagere. Efter ankomsten torsdag arrangerede vi en tosproget aftenandagt i kirken i Blankenburg - og bagefter var menigheden dér vært ved spisning og samvær i menighedshuset. Og her blev et 'dokument' underskrevet for at gør partnerskabet officielt.

Formuleringen af dokumentet var:
"Hermed indgår Blankenburg menighed i Berlin og Enghave og Bavnehøj menighed i København aftale om at blive venskabsmenigheder. Formålet er udveksling af erfaringer med kristen tro og praksis, venskab mellem de to menigheder og deres enkeltmedlemmer opbygget gennem gensidige besøg og deltagelse i fællesgudstjenester og gennem gensidig forbøn."

Om søndagen deltog vi inden hjemrejsen i gudstjenesten, hvoraf en del også foregik på dansk, og hvor prædikenen blev tolket.

Aftale om venskabsmenighedsforholdet udveksles mellem de to menighestådsformænd, medens Blankenburgs præst, Stefan Frittsch, ser til.

Fra Blankenburg er vi blevet stillet et genbesøg i udsigt til april.

Vi har mødt en menighed, som på mange måde adskiller sig fra vores egen. Bl.a. kunne vi ikke undgå at lægge mærke til, at menigheden i langt højere grad er båret af et frivilligt engagement, hvor vi hos os er meget afhængig af de lønnede ansatte. Og menigheden tog, så vidt vi kunne se, i langt højere grad ansvar for kirkens liv og vækst. Der kan vi godt lade os inspirere.

Gunnar Bach Pedersen


Sidst opdateret 21-12-2008